? אודות אתר מתי
   טוען...
    חיפוש:   נקה חיפוש 
שלום אורח! | התחבר
 
 
תנאי שימוש


1. הקדמה:

ברוך הבא לאתר "מתי.די.בי.אר" (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי דודו רומי (להלן: "הבעלים"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי במתי.די.בי.אר ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים במתי.די.בי.אר או מידע שהשיגו באמצעות מתי.די.בי.אר (להלן: "המשתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש במתי.די.בי.אר.

בתקנון זה :"תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר ו/או הבעלים ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר למתי.די.בי.אר זכות שימוש בו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים באופן שווה.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

הבעלים רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר אשר מופעל בכתובת www.when.dbr.co.il , ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. אתר זה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהבעלים. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה. הבעלים אינם מתחייבים כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור/הכתוב באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת הבעלים בשום אופן. השיהשימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי מתי.די.בי.אר ו/או על ידי גורמים המקושרים אליו ו/או קשורים עמו בקשרים עסקיים . בעת השימוש באתר המקושר, במקרה של סתירה בין התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מאתרים אלה תינתן עדיפות לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות החלים על האתר המקושר . הנך מתחייב בזה ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר ובאתרים המקושרים ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שתבחר להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

הבעלים אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הבעלים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הבעלים או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, והבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור הרלוונטי המופיע בתחתית עמוד הבית.

2. שינויים באתר והפסקת השירות:

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם, זמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם ותנאי השימוש באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש וללא קבלת הסכמת המשתמש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

השירותים במתי.די.בי.אר ניתנים בלא תשלום. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיקו הבעלים את החומר הכלול במתי.די.בי.אר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

מתי.די.בי.אר אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מתי.די.בי.אר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מתי.די.בי.אר או אצל מי מספקיה.

3. רישום לאתר:

שימוש באתר ויישומיו אינו בתשלום, אך יחד עם זאת ? מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בסעיף זה לגרוע מזכותם של הבעלים לשנות את מדיניותם בנושא ואף לגבות תשלום בעבור שימוש באתר ויישומיו. הבעלים מתחייבים לשלוח דוא"ל לכל משתמש נרשם אשר מודיע על שינוי המדיניות בנושא גבית תשלום בעבור שימוש באתר. משתמש אשר לא יהיה מעוניין לשלם כפי שייקבע בעת השינוי ? יהיו רשאים הבעלים למחוק את חשבונו מהאתר.

4. אבטחת מידע:

הבעלים מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הבעלים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הבעלים לא מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי הבעלים (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5. קניין רוחני:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של הבעלים בלבד, ו/או ספקי התוכן שלהם, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של הבעלים, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהבעלים.

סימני המסחר באתר הם קניינם של הבעלים בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. הבעלים ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה, מאמנים אישיים וכו'). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית והינו תלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, הבעלים אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של מתי.די.בי.אר ו/או ספקיו,וכן שמות אחרים של מוצריו/או שירותי מתי.די.בי.אר הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של הבעלים. שמות של שירותים ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

6. מידע מסחרי ופרסומות:

מתי.די.בי.אר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ו/או להשתמש בשירותים, בנכסים או במוצרים המוצעים בהם. הבעלים לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו במתי.די.בי.אר. הבעלים או מי מטעמם אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום, שנוגד את האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במתי.די.בי.אר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הבעלים או מי מטעמם אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא יישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות במתי.די.בי.אר או ירכשו באמצעותן.

7. שימוש באתר:

הבעלים מאפשרים לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים במתי.די.בי.אר. ברם, הבעלים יהיו רשאים, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש במתי.די.בי.אר, בכל מקרה שהשימוש במתי.די.בי.אר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים.

הבעלים אוסרים על שימוש בשירותים הקיימים במתי.די.בי.אר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

8. תכנים כלכליים:

אם ברצונך להשתמש בתכנים בעלי אופי כלכלי, בין אם מפורסמים באתר על ידי הבעלים ובין אם על ידי צדדים שלישיים , עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה לגבי מתן שירותים או ביצוע עסקאות. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.

8.1 מידע באתר:

אתר מתי.די.בי.אר (אתר זה) הינו אתר שיתופי וגולשי האתר יכולים להכניס בכל עת תוכן ואירועים חדשים לאתר. לכן אין בעלי אתר לוקחים אחראיות על התוכן הרשום באתר וכל האחריות לגבי השימוש בתוכן היא על הגולש בלבד!

9. דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות:

פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות של הבעלים. הבעלים ימנעו, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחוייבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר זה. במקרה זה רשאים הבעלים למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי..

על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות הינן שדות חובה, וללא מילויים לא תושלם הרשמתך.

הבעלים לא ייחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה ? 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם רישומך במאגר המידע של האתר יהיו הבעלים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהם עצמם יפרסמו ובין אם מדובר במידע שיקבלו הבעלים לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות קישור במייל לביטול הרישום.

יובהר, כי הבעלים אינם מתחייבים כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. הבעלים ממליצים לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

10. תמיכה טכנית:

הבעלים או מי מטעמם אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הבעלים או מי מטעמם ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

11. מחיקת מידע:

הבעלים או מי מטעמם רשאים למחוק כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, הבעלים או מי מטעמם יהיו רשאים למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הבעלים או מי מטעמם לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

הבעלים או מי מטעמם רשאים אף למחוק כל חומר שפורסם על ידם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. הבעלים אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאתו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

הבעלים עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

12. קישורים ופרסומות:

אין הבעלים מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והבעלים לא ישאו בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הבעלים אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע באמור לעיל הבעלים אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבעלים אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

13. הפסקת שימוש ושיפוי:

הבעלים רשאית, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנא?י הסכם זה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו הבעלים, לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים להם אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המפר תנאי הסכם זה, ישפה את הבעלים, עובדיהם, מנהליהם ונושאי משרה , או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו. כללכללי על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין מתי.די.בי.אר. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי מתי.די.בי.אר להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת.

חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד מתי.די.בי.אר כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של מתי.די.בי.אר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע שמועבר למתי.די.בי.אר או נאסף על ידי מתי.די.בי.אר בהקשר לשימוש באתר. והיה אם ייקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר ("הערכאה המשפטית") שחלק כלשהו מהסכם זה אינו חוקי ו/או בלתי תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם וחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ומתי.די.בי.אר בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ומתי.די.בי.אר בהקשר לאתר. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעם הבעלים בכתובת דוא"ל site.dbr@gmail.co.il. הבעלים יעשו כל שביכולתם לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.